Skip to content

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi
Asutuse nimi on Viljandi Spordikeskus (edaspidi Spordikeskus).

§ 2. Haldusala
(1) Spordikeskus on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haldusalas.
(2) Spordikeskus lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3. Asukoht
Spordikeskuse postiaadress on Vaksali tänav 4, Viljandi linn, sihtnumber 71020.

§ 4. Pitsat, eelarve, arvelduskonto ja sümboolika
Spordikeskusel on oma nimega pitsat, arvelduskonto, eelarve ja oma sümboolika.

peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID

§ 5. Spordikeskuse tegevuse eesmärgiks on spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga tagada aastaringselt igas vanuses Viljandi elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

§ 6. Tegevuse eesmärkide täitmiseks Spordikeskus:
1)valitseb ja arendab tema bilansis olevat vara;
2)korraldab terviseliikumise- ja aktiivse puhkuse teenust;
3)kogub ja edastab Viljandi elanikkonnale informatsiooni Viljandi spordibaaside kasutamise ja spordisündmuste toimumise kohta.

peatükk
TÖÖTAJAD

§ 7. Töötajate koosseisu kinnitab juhataja kooskõlastatult Linnavalitsusega.

§ 8. Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
(1)Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega,
töökorralduse reeglitega, töötajate ametijuhendite, töölepingute ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(2)Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab juhataja.
(3)Töötajatel on õigus esitada juhatajale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

peatükk
JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE

§ 9. Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse Linnavalitsus.

§ 10. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

§ 11. Spordikeskuse juhataja:
1)tagab Spordikeskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust Spordikeskuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
2)on Spordikeskuse seaduslik esindaja, korraldab Spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
3)tagab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
4)valitseb Spordikeskuse vara Viljandi Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu) poolt kehtestatud korras;
5)töötab välja ja kinnitab Spordikeskuse töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani;
6)kinnitab Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja ametipalgad;
7)määrab kindlaks struktuuriüksuste juhid ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
8)sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Spordikeskuse töötajatega;
9)esitab eelarve projekti Linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
10)täidab töötervishoiu-ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid;
11)annab Spordikeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja teeb korraldusi Spordikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks.

5. peatükk
VARA JA FINANTSEERIMINE

§ 12. Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustab tema bilansis olev vara, mis on temale Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt valitsemiseks antud (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja mu vara).

§ 13. Spordikeskus valitseb linnavara Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 14. Spordikeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

§ 15. Spordikeskus võib osutada tasulisi teenuseid.

§ 16. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab Linnavalitsus.

§ 17. Spordikeskuse tuludeks on:
1)eraldised linnaeelarvest;
2)laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
3)põhitegevusega seotud tasulised teenused;
4)annetused füüsiliselt- ja juriidilistelt isikutelt;
5)muud seadusega lubatud laekumised.

6. peatükk
JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS

§ 18. Teenistuslikku järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Linnavalitsus.

§ 19. Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 20. Spordikeskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Linnavolikogu otsusel.

§ 21. Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab Spordikeskuse juhataja kooskõlastatult Linnavalitsusega.

8. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 22. Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 26.08.2005 otsus nr 268 „Viljandi Spordikeskuse põhimäärus“

§ 23. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.